Työvoimakoulutus

Metropolia järjestää työttömille ja työttömyysuhan alaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille työvoimakoulutusta. Koulutus on maksutonta osallistujille ja sen rahoittaa Työvoimapalvelut.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, ammatinvaihtoa tarvitseville, yritystoimintaa suunnitteleville sekä jossain määrin myös työssäoleville.

Työvoimakoulutuksena järjestetään erilaista työelämälähtöistä jatko- tai täydennyskoulutusta. Myös esimerkiksi kesken jääneet korkeakouluopinnot on tietyin ehdoin mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena.

Lisätietoa työvoimakoulutuksen edellytyksistä ja sen aikaisista etuuksista Te-palveluista.

Haussa olevat työvoimakoulutukset löytyvät www.mol.fi.

Toteutettuja työvoimakoulutuksia:

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on työnantajille Metropolian ja Työ- ja elinkeinopalveluiden yhdessä mahdollistama tapa tukea henkilöstön rekrytointia, osaamisen kehittämistä ja muutostilanteisiin varautumista. Yhteishankintakoulutus tarkoittaa sitä, että koulutuksen hankintaan ja suunnitteluun voi osallistua Työ- ja elinkeinopalveluiden lisäksi yksi tai useampi yritys.

Tyypillisiä tilanteita, joihin yhteishankintakoulutuksella voidaan vastata:

Yrityksellä on tarve löytää osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä avoimilta työmarkkinoilta heitä ole riittävästi saatavilla.  RekryKoulutus

Yrityksellä on tarve saada henkilöstölleen räätälöityä lisäkoulutusta esimerkiksi osaamistarpeiden olennaisesti muuttuessa tai määräaikaisissa lomautustilanteissa. TäsmäKoulutus

Yritys haluaa auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään saamaan tukea työnhakuun tai uuden ammatin löytämiseen ja irtisanomistilanteen kouluttautumista. Muutoskoulutus

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä myös yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Lähteet: www.ely.fi, www.yrityssuomi.fi, www.te-palvelu.fi

RekryKoulutus

RekryKoulutus on erittäin hyvä vaihtoehto, kun työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia ole valmistumassa lähiaikoina.

Rekrykoulutuksen tavoitteena on, että siihen osallistuvat opiskelijat työllistyvät koulutuksessa mukana olevaan yritykseen. Yhdessä rekrykoulutuksessa voi olla mukana useampi työnantaja. Työllistyä voi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

Sisältö

 • räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan
 • toteutus lähi- ja verkko-opetuksena, ohjattuna työssäoppimisena ja työharjoitteluna
 • kesto yleensä 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
 • työnantaja pääsee valitsemaan opiskelijat. Valinnassa voidaan käyttää myös soveltuvuuden arviointia ja testejä
 • antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään
 • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
 • työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Työ- ja elinkeinohallinnon rahoitusosuus 70 %.
 • RekryKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista työtehtäviin perehdyttämistä.


Prosessin aloitus

1. Tarpeen kartoittaminen työnantajan ja Metropolian kesken

 • Metropolian asiantuntija kartoittaa henkilöstötarpeen ja auttaa tunnistamaan rekrytoitavan henkilöstön tavoitteelliset osaamiset
 • Metropolia tekee ehdotuksen toteutussuunnitelmasta

2. Hankintaesitys

 • Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee hankintaesityksen: linkki

3. Koulutuksen hankinta

 • Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset julkisten hankintamenettelyjen mukaan.
  Osapuolet tekevät toteutuksesta hankintasopimuksen.

4. Koulutuksen tiedotus ja markkinointi

 • Koulutuksesta tehdään monipuolista tiedotusta ja markkinointia kohderyhmän saavuttamiseksi.

5. Opiskelijoiden kartoittaminen ja valinta

 • Työnantaja, Metropolia sekä työ- ja elinkeinohallinto kartoittavat hakijat ja tekevät opiskelijavalinnat valintakriteerien mukaisesti.

6. Koulutuksen toteutus ja seuranta

 • Koulutusohjelma toteutetaan toteutussuunnitelman mukaisesti hankintasopimuksen ehdot huomioiden

7. Työsuhteiden solmiminen

 • Työnantaja solmii työsuhteet niiden kanssa, jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti.

Lisätietoa täältä

Täsmäkoulutus

TäsmäKoulutus on työnantajan olemassa olevalle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta tilanteisiin, jossa organisaation toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

Sisältö

 • sisältö räätälöidään työnantajan muutosvaatimusten mukaan
 • toteutus lähi- ja verkko-opetuksena, ohjattuna työssäoppimisena ja työharjoitteluna
 • vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden
 • työnantajan maksuosuus on yrityskoosta riippuen 30–50 prosenttia kokonaishinnasta (kts. taulukko alla)
 • TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista henkilöstökoulutusta, joka työnantajan kuuluu kustantaa.

Työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon maksuosuudet määräytyvät täsmäkoulutuksessa seuraavasti

  Työnantajan maksuosuus TE-hallinnon maksuosuus
Pieni työnantaja
- enintään 49 työntekijää ja
- vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 M€
30 % 70 %
Keskisuuri yritys/työnantaja
- 50 - 249 työntekijää ja
- vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€
40 % 60 %
Suuri yritys/työnantaja
- vähintään 250 työntekijää
- vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppusumma yli 43 M€  
50 % 50 %

Prosessin aloitus

1. Tarpeen kartoittaminen työnantajan ja Metropolian kesken

 • Metropolian asiantuntija kartoittaa henkilöstön kehittämistarpeen
 • Metropolia tekee ehdotuksen toteutussuunnitelmasta

2. Hankintaesitys

 • Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee hankintaesityksen: linkki

3. Koulutuksen hankinta

 • Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset julkisten hankintamenettelyjen mukaan
 • Osapuolet tekevät toteutuksesta hankintasopimuksen

4. Koulutuksen toteutus ja seuranta

 • Koulutusohjelma toteutetaan toteutussuunnitelman mukaisesti hankintasopimuksen ehdot huomioiden

Lisätietoa TäsmäKoulutuksesta täältä.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, jos työtilanne olennaisesti muuttuu ja yritys joutuu irtisanomaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan.

Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

Sisältö

 • auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan
 • räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
 • kesto 10 päivästä kahteen vuoteen – tyypillisesti 3–9 kuukautta
 • MuutosKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.
 • työnantajan maksuosuus on 20 % (+ alv) hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta

Lisätietoa MuutosKoulutuksesta täältä.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Tietoa koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta Koulutusneuvonta-puhelinpalvelusta.

Koulutusneuvonnan palveluaika on ma-pe klo 9-16.15.

p. 0295 020 702
koulutusneuvonta te-toimisto fi

Yhteystiedot

  Katri Luukka
johtaja, liiketoiminta
p. 040 573 6728
katri.luukka metropolia fi

 

 

Täydennyskoulutus ja yrityspalvelut

Täydennyskoulutus- ja yrityspalvelut

Lue lisää ja tutustu yhteistyömahdollisuuksiin