Laatu Metropoliassa

Laatu on Metropolian työntekijöille yhteinen tärkeä arvo, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme. Laadukkaan asiatuntijatyön takana ovat motivoituneet ja kehittämismyönteiset työntekijät, joiden pyrkimyksenä on aikaansaada erinomaisia tuloksia hyvässä hengessä.

Edellytyksenä laadukkaan toiminnan ja lopputulosten saavuttamiseksi on toiminnan jatkuva kehittäminen ja parantaminen, joka näyttäytyy Metropolian kaikessa toiminnassa. Haluamme kasvaa ja kehittyä strategiamme mukaisesti tänään ja tulevaisuudessa ja tätä kautta tuottaa laadukasta huippuosaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lue lisää strategiastamme.

Laatujärjestelmä

Metropolian laatujärjestelmän tavoitteena on tukea ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden ja vision saavuttamista. Strategian toteutumista, toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan systemaattisesti. Toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti arviointi- ja palautejärjestelmistä saatujen tulosten perusteella niin, että Metropolia vastaa asiakkaidensa tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Laadunhallinta on sisällytetty Metropolian strategiaan, jolloin laadunhallinta ja strategiset tavoitteet muodostavat systemaattisen ja vaikuttavan kokonaisuuden.

Laatujärjestelmän tavoitteena on myös tuottaa jatkuvasti systemaattisesti hyödynnettävää tietoa sekä yhtenäistää ja tehostaa laadunhallinnan menettely- ja toimintatapoja läpi Metropolian. Tällä lisätään työntekijöiden osallistumista laatutyöhön ja vahvistetaan laatukulttuurin syntymistä.

Metropolian laadunhallinnan prosessi perustuu jatkuvan kehittämisen kehän periaatteelle, joka toteutetaan selkeään vastuunjakoon perustuvalla ja kaikki organisaatiotasot yhdistävällä laadunvarmistuksen ja kehittämisen kokonaisuudella.

Metropoliassa on pääosin hajautettu laatujärjestelmä, jossa vastuu laadunhallinnan toteuttamisesta toiminnan jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti on kaikilla Metropolian työntekijöillä hänen työtehtäviinsä liittyviltä osin. Kukin esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropolian laatupolitiikan toteuttamisesta. Metropolian johtoryhmässä toimiva johtaja vastaa vastuualueensa osalta toiminnan suunnittelusta, sujuvuudesta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viemisestä ja niistä viestimisestä.

Metropolian ydintoimintoihin; oppimistoimintaan, liiketoimintaan sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan vuonna 2016 nimitetty laatuvastaavat, joiden työtehtäviin kuuluu laatupolitiikan entistä vahvempi toteuttaminen ydintoimintojen sisällä. Laatupolitiikan johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori. Johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet laadunhallinnan kehittämiseen ja toimintaa kehitetään yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Jatkuvan kehittämisen kehä

Metropoliassa toiminnan jatkuvan kehittämisen kehä on laadukkaaseen toimintaan pyrkivä spiraalimainen jatkuvan parantamisen prosessi, joka ohjaa ja kehittää toimintaa.

Suunnittelu

Asetetaan tavoitteet ja suunnitellaan toiminta. Toiminnan suunnittelu perustuu korkeakoulun strategiaan ja analysoituun palautetietoon sekä toimintaympäristöä koskevaan nykytila- ja ennakointitietoon.

Suunnittelussa käytetään sekä olemassa olevaa tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa että toimintaympäristöstä saatavaa tietopohjaa. Metropoliassa on viime vuosina enenevissä määrin kannustettu kokeilukulttuuriin. Se kannustaa lyhyempään suunnitteluvaiheeseen ja sen kautta nopeampaan toteutukseen. Näin osa suunnittelusta tapahtuu toteutuksen jo alettua. Tällöin toteutuksen haasteista saadaan lisätietoa hyödynnettäväksi osaksi suunnittelua.

Toteutus

Toimitaan suunnitelmien mukaisesti. Toteutus rakentuu suunnitelmien, tavoitteiden ja yhteisesti käytössä olevien toimintaohjeiden ja -tapojen pohjalle.

Arviointi

Arviointitietoa kerätään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Keskeistä arviointitietoa ovat opiskelijapalautteet, asiakaspalautteet, sidosryhmäkyselyt, alumnikyselyt, ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä Metropolian neuvottelukunnat.

Laatua, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta pyritään seuraamaan arvioinnissa reaaliaikaisesti, jotta havaittuihin mahdollisuuksiin ja ongelmiin voidaan reagoida nopeasti.

Kehittäminen

Metropolian toimintaa kehitetään analysoimalla arvioinnista saatua tietoa ja jalostamalla sen pohjalta ideoita sekä ratkaisuvaihtoehtoja toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Laatupolitiikka

Metropolian laatupolitiikan tavoite on kuvattuna Metropolian johtosäännön 5 §:ssä:

"Metropoliassa kaikki toiminta on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta. Se tuottaa korkeatasoisia tuloksia, joita eri sidosryhmät arvostavat ja joihin ne ovat tyytyväisiä. Pyrkimys laadukkuuteen ohjaa kaikkea metropolialaista toimintaa ja se on elimellinen osa Metropolian johtamista.

Laatutyön tavoitteena on tukea strategisten ja operatiivisten tavoitteiden laadukasta saavuttamista ja toimia jatkuvan kehittämisen työkaluna. Keskeinen väline laadun parantamisessa on toimintatapojen ja tulosten säännöllinen arviointi ja dokumentointi. Arviointi, toiminnan kehittäminen ja uudistaminen pohjautuvat yhteisölliseen vuoropuheluun. Kaikessa toiminnassa on sitouduttu jatkuvaan kehittämiseen.

Metropolian laatutyö on kaikkien Metropolian työntekijöiden vastuulla hänen tehtäviinsä liittyviltä osin. Sen johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori.

Johtoryhmässä toimiva johtaja vastaa vastuualueensa osalta toiminnan tuloksista, sujuvuudesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viennistä ja niistä viestimisestä.

Kukin Metropolian esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropoliassa määriteltyjen laatutyökäytänteiden toteuttamisesta.

Metropolian osaamisalueiden, tki-, liiketoiminnan ja yhteisten palvelujen tavoitteet, toimintakäytänteet, seuranta, arviointi ja kehittäminen kuvataan Metropolian sisäisessä intrassa Omassa. Sinne myös dokumentoidaan ydinprosessien tulokset sekä kehittämissuunnitelmat."

Laadunhallinnan vastuut

Metropolian laatupolitiikan toteuttaminen toiminnan jatkuvan kehittämisen kehän periaatteen mukaisesti on kaikkien Metropolian työntekijöiden vastuulla hänen työtehtäviinsä liittyviltä osin.

Kukin esimies vastaa oman yksikkönsä laadukkaasta toiminnasta sekä Metropolian laatupolitiikan toteuttamisesta. Metropolian johtoryhmässä toimiva johtaja vastaa vastuualueensa osalta toiminnan suunnittelusta, sujuvuudesta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä uusien toimintatapojen käytäntöön viemisestä ja niistä viestimisestä.

Metropolian ydintoiminnoissa, oppimistoiminnassa, liiketoiminnassa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa laadunhallinnan toteuttamiseen on haluttu panostaa. Vuonna 2016 jokaiseen ydintoimintaan on nimitetty laatuvastaavat, joiden työtehtäviin kuuluu laatupolitiikan entistä vahvempi toteuttaminen ydintoimintojen sisällä. Laatupolitiikan johtamisesta vastaa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori.

Laatuarvioinnit

KARVI auditoitu.

Metropolia on saanut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen KARVIn toteuttamassa auditoinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 24.2.2017 alkaen. Lue lisää laatuleiman myöntämisperusteista.

ECTS Label 2013-2016. Awarded by the European Commission to Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Euroopan komissio myönsi Metropolialle ECTS-tunnuksen vuosille 2013-2016 hyväksyntänä siitä, että korkeakoulu noudattaa European Credit Transfer and Accumulation System -järjestelmän laatuvaatimuksia. Lue lisää ECTS-järjestelmästä.

Suomen Vahvimmat Platina 2008-2017, Metropolia Ammattikorkeakoulu. asiakastieto.fi.

Metropolia on saanut Suomen Vahvimmat Platina -sertifikaatin. Se on Suomen Asiakastieto Oy:n myöntämä merkki yrityksen luotettavuudesta ja hyvästä taloudellisesta tilanteesta. Erikoissertifikaatin kautta olemme kuuluneet vähintään kolmen peräkkäisen vuoden ajan Rating Alfa -luottoluokitusasteikon terävimpään kärkeen luokituksella AAA tai AA+.