Opettajan työ on ennen kaikkea opiskelijan oppimisen mahdollistamista, ohjaamista ja vierellä kulkemista kohti tulevaa ammattia

Ulla Vaherkoski

Ulla kertoo työstään lehtorina radiografian ja sädehoidon sekä suun terveydenhuollon koulutusohjelmissa.

"Opetustyön osalta vastaan hoitotyön, ensiavun ja lääkehoidon opettamisesta ja opetuksen kehittämisestä. Työssäni tarvitaan kykyä tarkastella hoitotyötä röntgenhoitajan ja suuhygienistin ammatin ja osaamistaitovaatimusten näkökulmasta. Opettajan työ vaatii mielestäni malttia ja luovaa ongelmaratkaisukykyä. Työssä tarvitaan innostuneisuutta ja halua kehittää omaa osaamistaan. Opettajakin oppii koko ajan uutta ja hänellä täytyy olla kyky uudistua.

Opetustyö ei ole vain irrallista taitojen ja tietojen opettamista opiskelijoille vaan ennen kaikkea opiskelijan oppimisen mahdollistamista, ohjaamista ja vierellä kulkemista kohti opiskelijan tulevaa ammattia. Työhöni sisältyy myös kehittämistehtäviä ja erilaisissa työryhmissä työskentelyä. Tällä hetkellä meillä kehitetään toimivia ja monipuolisia oppimisympäristöjä. Itse työskentelen lääkehoidon oppimisympäristön työryhmässä. Muita tärkeitä työryhmiä ovat tulevan kampuksen suunnittelutyöryhmä, klusterin johtoryhmä ja työhyvinvointiryhmä. Näissä kaikissa työryhmissä oppii valtavasti ja pääsee vaikuttamaan opettajan työhön ja työolosuhteisiin.

Parasta työssäni on se, että saan työskennellä innostuneiden opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa. Myös se, että tuntee ja tietää olevansa "omalla alalla", luo tyytyväisyyden tunnetta omaan työhön. Työyhteisömme on dynaaminen ja uudistuva. Työn rikkauksiin kuuluu myös se, että saan toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Jokainen opettaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työnsä sisältöihin ja omaan osaamispolkuunsa. Työn vaihtelevuus ylläpitää työmotivaatiota."

Metropolia - Turvallinen, dynaaminen ja kehittyvä työpaikka

Ulla on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, sairaanhoidon opettaja ja sisätauti-kirurginen erikoissairaanhoitaja. "Nuorena kouluttauduin myös hotelli- ja ravintola-alalle ja toimin joitakin vuosia alan töissä. Sairaanhoitajana työskentelin akuuttihoitotyössä sisätautien, kirurgian ja tehohoito-osastoilla ja ennen opettajakoulutusta erittäin mielenkiintoisella erikoisalalla elinsiirtopotilaiden hoitotyössä. Sairaanhoidon opettajaksi valmistuin Helsingin sairaanhoito-opistosta ja sinne myös jäin valmistumiseni jälkeen opettajaksi."

Opettajan työstä Ullalla on työkokemusta pian kahdenkymmenen vuoden ajalta. Työpaikka on pysynyt samana, vaikka nimi on muuttunut ensin Stadiaksi ja sitten Metropoliaksi.

Metropolian valtit Ullan mielestä

Metropolia on turvallinen, dynaaminen ja kehittyvä työpaikka. Meillä vastataan valtakunnallisiin ja alueellisiin haasteisiin ja samalla aktiivisesti kehitetään jatkuvasti omaa osaamista. Mielestäni Metropoliassa työskentelee huippuosaajia.