OSMOS -Osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus

OSMOS-projektissa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Itäinen perhekeskus kehittivät sosiaaliasemien sosiaaliohjausta maahanmuuttajataustaisille lapsiperheille.

Osmos -osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus oli Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman ja Helsingin kaupungin Itäisen perhekeskuksen EU:n sosiaalirahaston alainen ja Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama yhteistyöprojekti vuosille 2009 - 2011.

Hankkeen taustalla oli Helsingin sosiaaliviraston toive maahanmuuttaja-/monikulttuurisen työn kehittämisestä Helsingin lapsirikkaalla ja vahvasti monikulttuurisella Itäisellä alueella.
Alueella kaivattiin erityisesti varhaisen tuen kehittämistä monikulttuuristen perheiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ongelmiin, asiakkaiden osallisuuden vahvistamista sekä sosiaalipalveluja tarjoavien työntekijöiden kulttuurisessiivisen työotteen vahvistamista. Työelämän toiveena oli myös tulevien sosionomien (AMK) entistä suurempi rekrytoituminen monikulttuuriseen työhön.

Osmos -hankkeen keskeisenä ideana oli liittää sosiaalialan koulutusohjelman opetus, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja Itäisen perhekeskuksen sosiaaliohjauksen kehittäminen entistä tiiviimmin toisiinsa. Hankkeessa integroidaan sosiaalialan koulutusohjelman sosiaaliohjaukseen liittyvien opintojaksojen oppimistehtäviä ja harjoitteluja kiinteästi Helsingin Itäisessä perhekeskuksessa tehtävään monikulttuuriseen työhön.

Projektin tutkimus- ja kehittämistyö ja työelämän kehittämistyö tapahtuivat kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen ja sen johdannaiseen ’muutoslaboratorio-menetelmään’ niveltyvissä ’oppimislaboratorioissa’. Oppimislaboratoriossa ammattikorkeakoulun lehtorit, opiskelijat ja työelämän edustajat analysoivat monikulttuurisen sosiaaliohjauksen haasteita, pilotoivat ja arvioivat kehittyneempiä työmuotoja. Osmos -projektin yhteistyökumppanina Helsingin yliopiston psykologian laitos vastasi projektin toimintaan liittyvässä oppimislaboratoriotoiminnassa toteutettavan sähköisen KP-lab -välineistön (Knowledge-practices Laboratory) sisäänajosta ja käyttöönotosta sekä osallistui oppimislaboratoriossa tapahtuvan oppimisen ideointiin ja mallintamiseen välineen avulla.

Projektin tavoitteena oli kehittää ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnalla tapahtuvan oppimisen ja yhteiskehittelyn muotoja.

Projekti järjesti kolme seminaaria, joiden sisältönä oli osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus. Lisäksi hankkeessa tehtiin kaksi benchmarking matkaa Hollantiin ja Ruotsiin sekä toimitettiin Osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus julkaisu (pdf), joka on suunnattu sekä ammattikorkeakoulun opettajille ja opiskelijoille että käytännön monikulttuurista työtä tekeville
sosiaaliohjaajille.

Projektin vastuuhenkilönä toimi Metropoliassa Johanna Holvikivi.

Tutustu myös Osmoksen Wiki-sivustoon