PalRob - Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta

  • Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
  • Uudenmaan liitto - Nylands förbund.

Palvelurobotiikalla käsitetään ihmisiä avustavia sosiaalisia ja sosiaalisesti avustavia robotteja sekä teleoperoitavia robotteja, jotka ovat loppukäyttäjien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Robotit voivat tuottaa vuorovaikutuksen lisäksi myös fyysisiä palveluita. Roboteille on ominaista interaktiivisuus käyttäjän kanssa ja käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa robotin tuottamaan palveluun.

Hankkeen operatiivisena tavoitteena on luoda mahdollisuudet hyvinvointialan palvelurobotiikan kehittämiselle siten, että kuka tahansa robotiikan kehittämisestä kiinnostunut henkilö voisi innovoida uudenlaisia palveluita ja robottisovelluksia, joista voidaan jalostaa uutta liiketoimintaa.

Palvelurobotiikan innovaatioalustan kehittäminen edistää palvelurobotiikan ekosysteemiä ja luo mahdollisuuden yhteisöllisen kehittäjäyhteisön rakentamiselle. Hyvinvointialan palvelurobotiikan innovaatioalustan kehittäminen tukee myös Suomen akatemian ROSE- ja Tekesin KINO- hankkeita.

Metropolia AMK:n tavoitteena on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä hyvinvointi- ja terveysalan palveluissa. Tavoitteena on kehittää pilottisovelluksia, joissa hyödynnetään ohjelmatuotannon osalta ROSia, GitHubia ja visualisoinnin osalta Unity-ympäristöä. Lisäksi tavoitteena on testata robottien ohjelmasovelluksia aidossa käyttöympäristössä Baxter- ja NAO- robottien avulla.

Metropolia AMK:n tavoitteena on osoittaa, kuinka avoimiin robottijärjestelmiin voidaan
installoida innovaatioalustan avulla tuotettuja ohjelmistoja ja miten ohjelmat voidaan ottaa käyttöön aitoon ympäristöön.

Palvelurobotiikkaa Metropolian opiskelijoiden ja palvelujen käyttäjien ideoimana (pdf)

Robotiikkaan liittyvä julkaisu

Kelo M & Haho P (2016) Utilization of service robotics to promote elderly people living at home, s. 145 - 150

In

Healthy aging in digitized societies, HeADS `2016 :
proceedings of the 1st summer workshop of international conference on innovation & entrepreneurship in management, wellbeing and smart health