REcoRDI-kehittämishanke – osaamista ja verkostoitumista kuntoutuksen soveltavaan tutkimukseen

Ratkaistavana kuntoutumisen hyvä tulevaisuus

Tulevaisuuskatsaukset suuntaavat katseet globalisaatioon, kestävään kehitykseen, teknologiaan, työn murrokseen, väestörakenteen muutokseen sekä osallistuvaan yksilöön. Kuntoutuksen muutoksessa ekologinen paradigma kohdistaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimusta tarkastelemaan kuntoutumista.

Kuntoutuminen on yksilön ja ympäristön välinen tavoitteellinen muutosprosessi. Yksilöllisen prosessin kulmakiviä ovat voimavaralähtöisyys, aktiivinen toimijuus, päätöksenteko ja sitoutuminen sekä yhteistoiminta verkostoissa.

Kuntoutumisessa yksilö osallistuu hänelle mielekkääseen toimintaan eri yhteisöissä ja omassa elinympäristössä.  Tavoitteena on toimintakyvyn edistyminen ja hyvän arjen mahdollistuminen.

Kuntoutumisprosessi suunnitellaan yhdessä kuntoutusalan ammattilaisten, kuntoutujan ja hänen läheistensä kanssa. Jatkuvassa muutoksessa tarvitaan tulevaisuusorientoitunutta ja uudistuvaa kuntoutuksen soveltavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista ja verkostoitumista kuntoutumisen hyvän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Soveltava tutkimus ratkoo kompleksisia haasteita

Tulevaisuuden haaste kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa kiteytyy kuntoutuksen ja kuntoutuminen kompleksisiin systeemeihin. Kuntoutus on monialaista, -sektorista ja -muotoista erityisosaamista vaativaa yhteistoimintaa.

Kuntoutumisen epälineaariseen ja sykliseen prosessiin liittyy usein monia eri toimijoita omine intresseineen ja reunaehtoineen. Ratkaisevan tärkeää on onnistunut vuorovaikutus, kun yksilölle rakennetaan tarpeen mukaista ja tavoitteen suuntaista toimintakokonaisuutta hänen arkeensa.

Soveltava tutkimus etsii ratkaisuja ongelmiin ja vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Perustutkimusten tulosten hyödyntämisellä sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla tähdätään sovelluksiin käytännössä. Soveltava TKI-toiminta voi kohdistua esimerkiksi tuote- ja menetelmäkehittelyyn, käsiteelliseen ja toiminnalliseen mallintamiseen, prosesseihin sekä toimintakulttuureihin tarttuen yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin.

Keinona yhdessä kehkeytyvä tutkimusosaaminen

Kuten kuntoutuskin, kuntoutuksen tutkimusosaamisen tulisi rakentua verkostoissa. Kuntoutuksen soveltavaa tutkimusosaamista ei voi kehittää yksinäkökulmaisesti – tarvitaan yhteisöllistä tutkimusta ja tulosten hyödyntämistä. Verkostoissa tunnistettu ja hyödynnetty moninainen osaaminen rikastuttaa yhdessä kehkeytyvää tutkimusosaamista.

REcoRDI -hankkeessa tunnistetaan tämän hetkisiä tietoaukkoja ja tulevaisuuden tarpeita kuntoutuksen tutkimuksessa kyselyjen ja työpajojen avulla. Näitä tuloksia hyödyntäen yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimukseen suuntalinjat ja kuvataan ne konkreettiseksi tiekartaksi.

Tutkijakumppanuus ekosysteemissä

Hajautetun ja pirstaloituneen kuntoutustutkimuksen sijaan tarvitaan keskitettyä tutkimus- ja osaamisverkostoa – ekosysteemiä, joka on muodostunut yhteisen mielenkiinnon kohteen ja haasteen ratkaisemisen ympärille. REcoRDI.in ekosysteemissä yhteiskehitetään kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen toimintaperiaatteet, toimintatavat ja niihin liittyvät konkreettiset keinot ja menetelmät.

Ekosysteemin periaatteet

 • kumppanuus
 • vastavuoroisuus
 • avoimuus
 • luottamus

Ekosysteeminen toimintatavat

 • yhteisen ymmärryksen rakentaminen
 • yhteiskehittäminen 

Ekosysteemi rakennetaan digitaaliselle alustalle, jolloin kaikki ekosysteemin jäsenet voivat olla yhteyksissä alustalle karttuneeseen tietoon ja osaamisen, palveluiden ja kumppanien välittäminen sekä jakaminen on mahdollista. Alustaekosysteemillä tavoitellaan aktiivisen verkoston tehokkuusetuja ja parviälyä, joiden tuottamat tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Ekosysteemin monitoimijaisessa verkostossa rakentuu tutkimuskumppanuuksia ja mahdollistuu kuntoutusta uudistavien käytänteiden innovointi ja kehittäminen yhdessä. Ekosysteemin monitoimijuus perustuu siihen, että kaikki kiinnostuneet toimijat kutsutaan mukaan.

Digitaalinen alusta rakennetaan yhdessä vastaamaan monitoimijaisen verkoston tarpeisiin ja laajenemaan itseorganisoituvasti houkuttelevan toiminnan ja sisällön kautta.

Kehittämisen keskiössä osallistuva tutkimuskumppanuus

Kuntoutus- ja kuntoutumistoiminnan luonteen mukaisesti myös sen soveltavassa tutkimuksessa tulisi painottua eri toimijoiden välinen yhteistoiminta. Kuntoutusymmärryksen muutoksen mukaan tutkimusprosesseihin osallistuvat kaikki asianosaiset, kuntoutujat läheisineen, ammattilaiset ja tutkijat.

Kuntoutuksen soveltavassa TKI-toiminnassa tarvitaankin omanlaistaan tutkimusasetelmakulttuuria, jolloin tutkimuksellisena lähestymistapana on osallistuva tutkimuskumppanuus (participatory co-recearch).

Osallistuva tutkimuskumppanuus TKI-menetelmänä palvelee näkökulmia, joissa kuntoutuksen tutkimusilmiö kohdistuu seuraaviin kärkiin:

 1. asiakaslähtöinen kuntoutus
 2. osallistumista mahdollistava kuntoutuminen arjessa
 3. yhteiskehittely älykkäissä kuntoutuskäytännöissä.

Metropolian REcoRDI.n keskiössä on kehittää kuntoutuksen soveltavaan TKI-toimintaan osallistuvan tutkimuskumppanuuden hyvä käytäntö. Hyvässä käytännössä tutkimuskumppanuuden rakentaminen, aiheen perustelu, tutkimussuunnitelman laadinta, tutkimuksen toteutus, julkaiseminen ja tulosten hyödyntäminen muodostavat tiekartan verkoston ja osaamisen vahvistumiselle.

Vaikuttava kuntoutuksen soveltava tutkimus

Kehittäminen alustaekosysteemillä edistää laadukasta, systemaattista ja tutkimuslogiikalta linjakasta kuntouksen soveltavaa TKI-toimintaa. Aktiivinen ja ekspansiivinen ekosysteemi mahdollistaa tutkimusten monialaisen hyödyntämisen ja suuntaamisen yhteisen tiekartan avulla.

Hyödyt heti käytettävissä

 • Näyttöön perustuvien kuntoutuspalvelujen kehittyminen
 • Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen kestävä matalan kynnyksen yhteiskehittäminen
 • Soveltavan tutkimuksen profiilin vahvistuminen kuntoutuksessa
 • Osallistuvien tahojen ja toimijoiden menestystekijöiden vahvistaminen

REcoRDI:n taustaa

REcoRDI - Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava hanke.

Toteutusvuodet ovat 2019-2022 ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

REcoRDI-tiimi Metropoliassa

 • Projektipäällikkö Salla Sipari
 • Tutkija Toini Harra
 • Tutkija Krista Lehtonen
 • Tutkija Nea Vänskä
 • TKI-suunnittelija Anu Ipatti
 • Taloussuunnittelija Ulla-Maija Pekkola

Kirjallisuutta

Alasoini, Tuomo & Houni, Pia (toim.) 2019. Work Up ! Tulevaisuuden työ. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu. Työelämä 2020. (e-julkaisu)

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2013:43.

Ilona Autti-Rämö, Anna-Liisa Salminen, Marketta Rajavaara, Aarne Ylinen (toim.). Kuntoutuminen. Duodecim 2016.

Järvikoski Aila 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2013:43. 

Demos Helsinki 2015. Terveys 2050. Neljä skenaariota ihmislähtöisestä terveydestä ja valinnanvapaudesta. Helsinki: Demos Helsinki. (pdf)

Harra, Toini & Sipari, Salla & Mäkinen, Elisa 2017. Hyvää tahtova hyvinvointipalvelujen kehittäjäkumppanuus. Teoksessa: Pohjola, Anneli & Kairala, Maarit & Lyly, Hannu & Niskala, Asta (toim.). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.

Kuivalainen, Matti 2019. 2010-luvun tiedonjyvistä 2020-luvun ekosysteemeihin: Kohti tekoälyajan valtioneuvostoa. Teoksessa: Rousku, Kimmo ym. (toim.) Pilkahduksia tulevaisuuteen. Tietopolitiikka, tekoäly ja robotisaatio hyvinvoinnin ja taloudellisen menetyksen mahdollistajana Suomessa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019: 22. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

Kuntoutuksen uudistamiskomitea 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Lindh, Jari & Härkäpää, Kristiina & Kostamo-Pääkkö, Kaisa (toim.). Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press.

Anna-Liisa Salminen ja Silva Rintanen. Monialainen kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Työpapereita 55/2014. Kelan tutkimusosasto. 

Sipari, Salla, Mäkinen, Elisa & Paalasmaa, Pekka (toim.) 2014: Kuntoutettavasta kehittäjäkumppaniksi. (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriö 2018. Eheä yhteiskunta ja kestävä hyvinvointi. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus. Valtioneuvoston julkaisusarja 22/2018. Helsinki: Valtioneuvosto.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa 2018. Ratkaisuja työn murroksessa. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. (pdf)