Tutkimusetiikka ja
hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuksen eettiset periaatteet

Suomessa kaikilla tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet:

 • tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
 • tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta
 • tutkija toteuttaa tutkimuksensa niin, että siitä ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja

Lisäksi Suomessa noudatetaan kaikessa tutkimuksessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Metropolia on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä. 

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos se tehdään hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat.

Tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat: 

 1. Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
 2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
 3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.
 4. Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 5. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty.
 6. Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten - niin työnantajan, vastuullisen tutkijan kuin ryhmän jäsenten - oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa.
 7. Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
 8. Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä.
 9. Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset.

Tutkijoiden tulee noudattaa edellä mainittuja käytäntöjä myös toimiessaan opettajina ja ohjaajina, tutkimustyöpaikan tai -rahoituksen hakijoina sekä muissa oman alan asiantuntijatehtävissä niin tieteellisissä kuin tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä.

Lisätietoa: Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Ohje hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilystä ilmoittamiseen (docx)

Eettinen ennakkoarviointi 

Ennen tutkimuksen toteutusta sen eettinen hyväksyttävyys voi edellyttää arviointia. Tutkimusten eettistä ennakkoarviointia tekevät eettiset toimikunnat. Eettinen toimikunta määräytyy tutkijalle hänen toimipaikkansa ja tutkimuksen lajin mukaan.

Lääketieteellinen tutkimus

Kun tutkimuksessa puututaan ihmisen koskemattomuuteen ja tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmiseen koskemattomuuteen puuttuva hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus, tutkimus kuuluu lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain (488/1999, muutokset 295/2004, 794/2012) piiriin.

Tällöin tutkimukselle on saatava ennen sen aloittamista puoltava lausunto sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta.

Ihmistieteellinen tutkimus

Muukin tutkimus kuin edellä mainittu lääketieteellinen tutkimus voi edellyttää eettistä arviointia ennen tutkimuksen suorittamista. Jos tutkimuksen kohteena on ihminen, mutta kyse ei ole lääketieteellisestä tutkimuksesta, eettinen ennakkoarviointi on haettava, jos tutkimuksessa:

 1. tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,
 2. tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,
 3. tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,
 4. tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,
 5. tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
 6. tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Ihmiseen kohdistuvan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan ihmistieteiden eettinen toimikunta, Metropoliassa Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta.

Jos kyseessä on jokin edellä mainituista tutkimusasetelmista eikä ennakkoarviointia ole tehty, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön loukkaus. Se voidaan tarvittaessa selvittää hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkauksia koskevien epäilyjen käsittelyprosessissa kuten Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENKin) HTK-2012 -ohjeessa on kuvattu.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Rehtoriensa asettamaan Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan kuuluvat Arcada, Diak, Humak, Laurea, Hamk ja Metropolia.

Toimikunta arvioi ennakolta ja antaa lausuntoja tutkimuksista, jotka eivät kuulu lain lääketieteellisestä tutkimuksesta perusteella alueellisen lääketieteellisen eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Näihin kuuluvat humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esim. ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.

Tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkimus-, kehitys- että innovaatiotoimintaa. Toimikunta antaa lausuntoja pyynnöstä jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle ja opiskelijoille. Toimikunta ei anna jälkikäteen lausuntoja jo suoritetuista tutkimuksista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää tutkimuseettistä koulutusta, osaltaan ylläpitää ja kohentaa tutkimuksen laatua ja toimia tutkimusetiikan asiantuntijaelimenä jäsenorganisaatioissaan.

Lausunto on maksuton.

Laurea-ammattikorkeakoulu.
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.
Diakonia-ammattikorkeakoulu – Diak.

Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita, jotka ottavat kantaa:

 • tutkittavan kohteluun ja oikeuksiin, erityisesti tietoon perustuvaan suostumukseen osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen
 • tilanteeseen, missä alaikäinen tai vajaakykyinen on tutkittavana
 • henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa
 • yksityisyyden suojaan tutkimusjulkaisussa
 • tutkimusaineistojen avoimuuteen

Tutkijoiden on hyvä perehtyä tutkimuseettisiin periaatteisiin jo tutkimuksen suunnitelmavaiheessa
TENK > Eettinen ennakkoarviointi > Eettiset periaatteet (pdf) 

Eettinen hyväksyttävyys on aina arvioitava ennakkoon tutkimuksissa, joissa:

 1. tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,
 2. tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,
 3. tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,
 4. tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,
 5. tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai
 6. tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Lisäksi tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa, jos tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja, yhteistyökumppani tai tulosten julkaisija sitä edellyttää. Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi on tarkoitettu perustutkinnon (bachelor-tason) jälkeiseen tutkimustyöhön.

Opinnäytteiden ohjaajat vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa perehtyvät eettisiin periaatteisiin

Mikäli perustutkinnon jälkeinen opinnäyte (esim. YAMK) suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia, opiskelija hakee sitä eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa

Eettinen ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta tutkimuksesta ja sen moraalisista ratkaisuista eettiselle toimikunnalle.

Huomattava on, että eettisen toimikunnan lausunto ei ole tutkimuslupa. Luvan tutkimuksen toteuttamiselle antaa kohdeorganisaatio, jossa tutkimus toteutetaan. Lisäksi suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta antavat yksittäiset tutkittavat.

Mitä asioita eettinen toimikunta arvioi

Eettinen toimikunta arvioi tutkimukseen osallistumisen mahdollisia riskejä ja haittoja suhteessa tutkimuksella tavoiteltavaan tietoarvoon. Arviointi perustuu TENKin laatimiin eettisiin periaatteisiin ja toimikunta tarkastelee tutkimuksen suunniteltua toteutustapaa ja aineistonkeruun suunnitelmaa riskien ja vahingon välttämisen näkökulmasta. Myös tutkittavan informointiin ja suostumukseen laaditut dokumentit tarkastetaan.

Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan erityisesti:

Lausuntopyynnössä kuvatut mahdolliset tutkittaville henkilöille, heidän läheisilleen ja mahdollisesti myös tutkijalle itselleen koituvat riskit, haitat ja niiden todennäköisyys suhteessa niiden välttämiseksi tehtyihin suunnitelmiin.

Tutkittavien riittävän selkeä informointi tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä.

Aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää myös kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen elinkaaren aikana.

Tutkittavan henkilön kirjallisen tai sähköisen osallistumissuostumuksen asianmukaisuus.

Tapa, jolla tutkittavien suostumus osallistua tutkimukseen pyydetään ja doku-mentoidaan, jos kirjallista tai sähköistä suostumusta ei käytetä.

Tutkimuksella tavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa tutkimuksen mahdollisiin haittoihin ja riskeihin.

Lausuntokäsittely

Toimittakaa lausuntopyyntö toimikunnan sihteerille viimeistään 2 viikkoa ennen sen kokouksen ajankohtaa, jossa asia toivotaan käsiteltävän.

Toimikunta ilmoittaa päätöksensä kahden viikon kuluessa käsittelystä. Ennakkoarviointilausunto voi olla myönteinen tai myönteinen ehdollisena (sisältää korjausvaatimuksia). Lausunto voi olla myös kielteinen (korjausvaatimuksia). Alkuperäiseen lausuntopyyntöön selkeästi merkityt korjaukset tulee toimittaa toimikunnalle kolmen kuukauden kuluessa korjauspyynnöstä. Tämän jälkeen toimikunnalle tulee toimittaa kokonaan uusi lausuntopyyntö.

Jos tutkija ei noudata saamansa lausunnon ohjeistuksia, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaus.

Jos lausunnon pyytäjä ei hyväksy eettisen toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä. Perusteltu lausuntopyyntö tulee jättää kahden kuukauden kuluessa eettisen toimikunnan päätöksestä.

Mikäli haluatte lisätietoja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksen mahdollisesta eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta, ottakaa yhteyttä toimikunnan asiantuntijasihteeriin eettinentoimikunta@arcada.fi.

Eettisen toimikunnan tietosuojaseloste (pdf) 

Syksyn 2019 kokousajat ovat:

 • ti 19.11. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 5.11.)
 • ti 17.12. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 3.12.)

Kevään 2020 kokousajat ovat:

 • ti 28.1. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 14.1.)
 • ti 25.2. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 11.2.)
 • ti 24.3. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 10.3.)
 • ti 28.4. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 14.4.)
 • ti 26.5. (lausuntopyyntö sihteerillä viimeistään 12.5.)

Toimikunnan jäsenet

 • Jyrki Kettunen, TtT, dosentti (liikunta ja tuki- ja liikuntaelimistön terveys), vanhempi tutkija, Arcada, puheenjohtaja
  Varajäsen: Pamela Gray, FT (kansanterveys ja -hyvinvointi), lehtori ja tutkintovastaava, Arcada

 • Anna Härmä, OTM, lakimies, Arcada
  Varajäsen: Åsa Rosengren, VTL (sosiaalityö), yliopettaja, Arcada

 • Mikko Malkavaara, TT, dosentti (yleinen kirkkohistoria), yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu
  Varajäsen: Sakari Kainulainen, YTT, dosentti (sosiaalipolitiikka), erityisasiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu

 • Mervi Friman, KT (kasvatustiede, ammattietiikka) tutkimuspäällikkö, HAMK 
  Varajäsen: Ilpo Pölönen, MMT (kotieläinten ravitsemustiede), yliopettaja, HAMK

 • Merja Kylmäkoski, FT (valtio-oppi), nuorisotyön ja nuorisopolitiikan yliopettaja, Humak Varajäsen: Katri Kaalikoski, VTT (käytännöllinen filosofia), yliopettaja, Humak

 • Teija-Kaisa Aholaakko, FT (terveystieteet, kansanterveys, infektioiden torjunta) KL (ammattikasvatus) tutkintovastaava, Laurea
  Varajäsen: Sari Sarlio-Siintola, KTM (systeemit ja tietojenkäsittely), TM (sosiaalietiikka), lehtori, projektitutkija, Laurea

 • Susanna Näreaho, FT (ympäristötekniikka), erityisasiantuntija, Metropolia
  Varajäsen: Anna-Maria Vilkuna, FT, dosentti (Suomen historia), TKI-johtaja, Metropolia

 • Leena Rekola, FT (terveystieteet), hoitotyön yliopettaja, Metropolia
  Varajäsen: Pekka Paalasmaa, FT, dosentti (neurobiologia), yliopettaja, Metropolia

  Toimikunnan sihteerinä toimii Kati Mailander, johdon sihteeri, Metropolia.

Tutkimuslupa

Mikä on tutkimuslupa?

Kun haluat tutkimuksessasi käyttää Metropolian henkilökunnalta tai opiskelijoilta hankkimaasi tietoa, tarvitset tutkimusluvan. Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, opintoihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. 

Tutkimuslupahakemuksen täyttö

Metropolian tutkimuslupahakemus on sivun alalaidassa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mm. henkilötietosi, tutkimuksen ohjaajan henkilötiedot, tutkimuksen nimi, tutkimuksen tekijät, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, aikataulu sekä Metropolian rooli tutkimuksessa. Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelma sekä kysely-/haastattelu-/aineistonkeruulomake ja yhteydenottokirje tutkittavalle.

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan, tarkistetaan lupaan liittyvät dokumentit ja toimitetaan hakemus Metropolian TKI-johtajan hyväksyttäväksi. Tähän koko prosessiin on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa.

Metropolia myöntää erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Usein päädytään viemään yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki Metropolian intranettiin ja tätä kautta saamaan tutkimukseen osallistujia.

Jos kuitenkin pyydät henkilötietojen luovuttamista, tarvitset hakemuksen lisäksi myös rekisteriselosteen.

Tietosuojaseloste

Jos  tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee tutkimuslupahakemuksen liitteenä olla tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Käytä oman organisaatiosi mallipohjaa. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta

Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista. Metropolian tietohallinto laskuttaa noin 50 - 70 e./tunti tietojen keräämisestä.

Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Metropolian opiskelija

Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, opintoihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. On kuitenkin hyvän tavan mukaista kysyä osaamisalueilta lupaa opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisesta. Tässä tapauksessa on hyvä ottaa yhteyttä Osaamisaluepäällikköön. Jos tietoja hankitaan suoraan tutkittavilta henkilöiltä haastatteluin, kyselyin tai muilla vastaavilla tavoilla, on hankittava kyseisen henkilön suostumus.

Tutkimuslupahakemus

Metropolian tutkimuslupahakemus

Lisätietoja

Kati Mailander
johdon sihteeri, TKI
Sähköpostiosoite: kati.mailander@metropolia.fi

Immateriaalioikeudet

Metropolia pyrkii saamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuloksilla mahdollisimman suuren vaikuttavuuden alueelle. Siksi Metropolia ei kerää omaa immateriaalioikeussalkkua, vaan tulokset siirretään niille, joilla on paremmat mahdollisuudet niitä hyödyntää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulokset hyödyntää ensisijaisesti TKI-toiminnan yhteistyökumppanit ja/tai korkeakoululähtöiset yritykset.

Metropolia Ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset

Open Access

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry antoi lokakuussa 2009 yhteisen Open Access –lausuman. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Lausumassa suositettiin käyttämään avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia.